’01 NUNN (Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen)

Juryrapport bij de Burgemeester Dales Prijs 2001

De kwaliteit van de Burgemeester Dalesprijs is boven elke twijfel verheven. De illustere naamgeefster is hier al meer dan debet aan, de reden waarom de prijs wordt uitgereikt versterkt dit beeld. Het meewerken aan de realisatie van artikel 1 van onze Grondwet, ook wel eens kortweg het anti-discriminatieartikel genoemd, zou door iedereen toch ervaren moeten worden als een natuurwet en niet in een Grondwet verankerd hoeven te zijn.
De kwaliteit van de prijs lijkt omgekeerd evenredig met de kwantiteit in aanmeldingen. En daar begint ook het probleem van de jury. Want dat wat er op tafel ligt is van zulk een kwaliteit dat je zou wensen dat er jaarlijks een veelheid aan burgemeester Dalesprijzen uitgereikt zou mogen worden. Er is er echter maar een en de jury schuwt haar taak niet. Integendeel, elke keer buigt zij zich met vreugde over de voorgedragen kandidaten.
Het was dit jaar niet anders dan de voorgaande vier jaren. En evenals die vorige keren kan de jury ook nu weer met een eensluidend advies aan het Bestuur van het COC, afdeling Nijmegen komen.

Artikel 1 van onze Grondwet gaat er van uit dat niemand gediscrimineerd mag worden op grond van wat dan ook. Maar de maatschappij is al lang niet meer maakbaar. En wij moeten constateren dat er altijd groepen zijn en blijven die in die maatschappij een bijzondere, misschien wel afzonderlijke plaats innemen. Op eigen wijze geven zij kleur aan de brede staalkaart die de maatschappij is. Zij begeven zich buiten de gebaande paden en de normen die ogenschijnlijk voor iedereen geldig worden verklaard zijn niet altijd de hunne. De groep dak- en thuislozen is zo’n groep. De jury constateert dat die groep op bijzondere wijze zich manifesteert. Zij spreekt daar geen oordeel over uit, maar merkt haar op. De jury merkt ook op dat deze groep veel facetten en nuanceringen kent en op vaak speciale wijze invulling geeft aan de zoektocht die een mensenleven is. In Nijmegen is er binnen deze groep een bijzonder initiatief ontwikkeld, die dak- en thuislozen de mogelijkheid geeft op verhaal te komen en nieuwe wegen in te slaan. Het is dit zelfbewustzijn en eigen redzaamheid die bijdraagt aan emancipatie en eigen ontwikkeling. De maatschappij is niet tot drie cijfers achter de komma maakbaar, soms moet je haar eenvoudigweg accepteren en respecteren in al zijn, voor jouw vaak vreemde, facetten. Ook dat is anti-discriminatie. Die eigenzinnigheid en bevlogenheid, ook zo’n kenmerkende eigenschappen van de gewaardeerde naamgeefster van deze prijs, heeft de jury er dan ook toegebracht voor de Burgemeester Dalesprijs 2001 voor te dragen

Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen (NUNN)

De jury bestond ook dit jaar weer uit Thea Bekkers, Carla Rieter-Michelotti, Leo de Munk en Jan Roelofs en werd ambtelijk ondersteund door René van Soeren.

Nijmegen, 15 januari 2001
De Jury van de Burgemeester Dalesprijs
Voor deze,

Jan Th.A.E. Roelofs