’03 Stichting Gast aan Tafel en Stichting NOV (Noodopvang Vluchtelingen)

Juryrapport bij de Burgemeester Dales Prijs 2003

Bij eerdere prijsuitreikingen verwoordde de jury de ijdele hoop dat het uitreiken van de Burgemeester Dales Prijs ooit overbodig zou worden. Met andere woorden dat artikel 1 van onze Grondwet gemeengoed zou zijn geworden. De discussies in het voorbij jaar hebben nog eens aangetoond dat niets minder waar is. Als het afschaffen van artikel 1 al aan de orde werd gesteld, was dat op gans andere gronden. Gronden die door de jury niet gedeeld worden.

Uit de voordrachten die de jury dit jaar bereikten is een eenstemmige voordracht aan het bestuur van COC Nijmegen gekomen. Eenstemmig, maar tweeledig. De jury heeft voorgedragen:

Stichting Gast & Stichting Noodopvang Vluchtelingen.

De jury is van mening dat Stichting GAST en Stichting Noodopvang Vluchtelingen, kortweg de SNOV, beide op voorbeeldige wijze invulling geven aan de principes uit artikel 1 van de Grondwet die ten grondslag liggen aan de Burgemeester Dales Prijs. Deze beide stichtingen zetten zich al een aantal jaren vrijwillig in om het lot van met name uitgeprocedeerde asielzoekers te verbeteren. Deze groep vluchtelingen verblijft in ons land, maar is door de Rijksoverheid buitengesloten van alle basisvoorzieningen. De beide stichtingen proberen deze groep op inventieve wijze en met grote inzet een dak boven het hoofd, voedsel, kleding en medische verzorging te bieden. Door een intensieve lobby weten de vrijwilligers van de beide stichtingen ook de maatschappelijke en politieke aandacht te vestigen op de nijpende levensomstandigheden van deze groep asielzoekers. Los van welk politiek oordeel men ook over asielzoekers heeft, is de jury van mening dat ieder mens recht heeft op elementaire vormen van bestaan. Als de overheid deze niet wil waarborgen, is het aan burgers dat aan de kaak te stellen door die menselijkheid wel op te brengen en in actie te komen. De vrijwilligers van deze stichtingen doen dat en zijn daarmee waardig de Burgemeester Dales Prijs toegekend te krijgen. De beide stichtingen delen de prijs voor 2003, omdat zij dezelfde groep ondersteunen, daarin elkaar aanvullen en er dus op goede gronden geen onderscheid tussen beide gemaakt kan worden.

De jury bestond dit jaar weer uit Thea Bekkers, Carla Rieter, Leo de Munk, Jan Roelofs en René van Soeren.

Namens de jury
Jan Th. A. E. Roelofs
Nijmegen, 9 januari 2003.