’06 Blend-it

Juryrapport bij de Burgemeester Dales Prijs 2006

‘Standvastigheid is niet altijd het zelfde zeggen, maar altijd het zelfde doen’. Die uitspraak van de Rotterdammer Erasmus benadert heel dicht het hedendaagse equivalent ‘Geen woorden maar daden’. En het is die uitspraak die van toepassing is op de winnaar, of beter gezegd winnaars van de Burgemeester Dalesprijs 2006. Want die winnaars zijn geen praters, die alleen met mooie woorden wijze dingen zeggen over artikel 1 van onze Grondwet. Nee, door hun handelen geven zij er daadwerkelijk vorm aan. Zij laten zien dat samenleven, zonder onderscheid, kan. Dat laten zij in hun eigen kring, met en aan elkaar zien. Maar dat dragen zij ook uit. Door anderen op te zoeken, buiten het eigen zo veelkleurige verband. En daarmee verleggen zij grenzen, maken hun eigen wereld ruimer en openen vensters naar en voor anderen. Het is dan ook met groot genoegen dat de jury van de Burgemeester Dalesprijs dit jaar aan het Bestuur van COC-Nijmegen als laureaat heeft voorgedragen

Jongerenorganisatie Blend-It

Blend-it is een in de Nijmeegse samenleving gewortelde jongerenorganisatie. De leden zijn jongeren van zeer diverse etnische komaf van 12-25 jaar. Zij tonen een sterke betrokkenheid op elkaar en op anderen. De veelkleurigheid van onze samenleving is voor hen een vanzelfsprekend uitgangspunt, evenals het maatschappelijk engagement. Zij geven dat engagement handen en voeten door niet alleen multiculturele grenzen te overstijgen, maar ook door geregeld verschillende activiteiten te ontplooien met bewoners van verzorgingshuizen en leerlingen van Werkenrode.
Ook organiseert Blend-it ontmoetingen van scholen, sommige wat witter, sommige wat gemengder. Op natuurlijke, maar ook bijzondere wijze maken zij de opdracht die artikel 1 van de Grondwet ons geeft, waar. En dat is precies waar de Burgemeester Dalesprijs voor bedoeld is. Om die personen en groeperingen die daar mee bezig zijn te waarderen. En hun naam voorgoed te verbinden aan de eminente naamgeefster van deze prijs, zelf een gekend voorvechtster van de waarden in artikel 1 verwoord.
De jury, -bestaande uit Thea Bekkers, Carla Rieter, Leo de Munk en Jan Roelofs en ondersteund door Bart van Dam-, kwam dan ook in de gebruikelijke eenstemmigheid tot deze voordracht.

Namens de jury,

Jan Th.A.E. Roelofs,
Januari 2006