’09 Stichting A Salaam

Juryrapport bij de Burgemeester Dales Prijs 2009

Het afgelopen decennium zijn de laureaten van de Burgemeester Dalesprijs vooral gevonden in organisaties en personen van Nederlandse oorsprong. In twee gevallen was er sprake van een prijswinnaar die oorspronkelijk van buiten de landsgrenzen kwam. Zegt dat iets over de jury? Of lag dat aan de voordrachten waar deze jury uit te kiezen had en waar toch een sterkere voorkeur geconstateerd kon worden voor autochtone organisaties of personen? Of zou het zo zijn dat deze categorie zich meer en nadrukkelijker inzet voor de realisering van artikel 1 van onze Grondwet dat luidt, -het zij nog maar eens herhaald-: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

De jury is dan ook bijzonder verheugd dit jaar een organisatie voor te dragen die een plaats geeft in de Nijmeegse samenleving aan een groep voornamelijk jongeren die nu niet altijd direct even positief in het nieuws komt. Vooroordelen en generalisaties treffen hen op onevenredige wijze. Maar het is deze organisatie die zoals zij op hun eigen webstek zeggen: “Door het organiseren van allerlei activiteiten hopen (…) op een leuke manier jongeren met verschillende etnische achtergronden met elkaar in contact te brengen, en zo ontmoeting en wederzijds respect te stimuleren.” Simpele woorden die een praktische vertaling zijn van artikel 1 en daar handen en voeten aan geven. Van harte adviseert de jury in de gebruikelijke unanimiteit het bestuur van het COC Nijmegen de Burgemeester Dalesprijs 2009 uit te reiken aan de Stichting A Salaam.

Het is deze stichting die stem geeft aan jonge Marokkaanse Nijmegenaren, een belangrijke rol vervult in de dialoog met deze categorie en zo een grote bijdrage levert aan de emancipatie en integratie van deze zo diverse groep. Of zoals de stichting de doelstelling zelf verwoordt: “De integratie en actieve participatie van Marokkaanse jongeren in de Nederlandse samenleving bewerkstelligen en het stimuleren van hun eigen verantwoordelijkheid hierin; het stimuleren van onderlinge solidariteit en tolerantie onder jongeren, ongeacht identiteit, nationaliteit en religie.” De door de stichting gehanteerde werkvormen zijn even divers als de groep zelf en beperken zich niet alleen tot praten, maar men gaat ook creatief, cultureel en sportief aan en in de slag. De jury bestond dit jaar uit Thea Bekkers, Wieneke Mulder, Carla Rieter, Wim Keijzer, Leo de Munk en Jan Roelofs en werd secretarieel ondersteund door Bart van Dam.

Namens de jury,
Jan Th.A.E. Roelofs
28 januari 2008