’99 Martin Koch

Juryrapport bij de Burgemeester Dales Prijs 1999

Voor de derde keer boog de jury in ongewijzigde samenstelling zich over de van diverse zijden genomineerden voor de Burgemeester Dales Prijs.
De jury toont zich verheugd over het grote aantal kandidaten. Er waren dit jaar acht voordrachten, die in de ogen van de jury allen terecht zijn gekandideerd. Dit plezierig grote aantal noopte ons tot een hernieuwde overweging van de uitgangspunten en criteria. Zonder hier in uitputtende zin op in te willen gaan, het juryberaad is geheim e het enige dat de jury naar buiten brengt is dit rapport, willen wij niet onthullen dat wij ons gebogen hebben over zaken als uitstraling van het werk van de kandidaten; de vraag of de prijs een stimulans of een bekroning of mogelijk een combinatie van beide moet zijn, het hele scala van de activiteiten van de kandidaten met betrekking tot artikel 1 van de Grondwet. En heel kort hebben wij ons soms afgevraagd wat mevrouw Dales gevonden zou hebben. Dit hebben wij echter snel van ons afgezet, want dit soort overwegingen helpt ons niet verder en doet de nagedachtenis aan de achtenswaardige naamgeefster van deze prijs op geen enkele wijze recht.
De jury werd zich bij zulk een keur aan kandidaten bewust van de pijnlijke paradox – drie jaar deze functie uitoefenend leidt tot enig inzicht – dat het verlenen van één prijs op geen enkele wijze spoort met het gelijkheidsprincipe dat in artikel 1 van de Grondwet wordt uitgesproken. Maar verder dan deze constatering hebben wij niet willen gaan en wij hebben gepoogd recht te doen aan de bedoelingen van deze prijs, namelijk die persoon of organisatie eren die op exemplarische wijze bezig is of is geweest met de realisering van het bedoelde Grondwetsartikel.

Bij de nadere afweging bleven drie kandidaten op tafel liggen. Zonder afbreuk te willen doen aan de verdienste van de andere genomineerden hecht de jury er aan om John van den Broek om zijn inzet voor de aidspreventie, Martin Koch om zijn vele activiteiten op het gebied van asielzoekers, vluchtelingen, antidiscriminatie, thuislozen en ontheemden en als derde het Gastadressenproject Vluchelingen onder de inspirerende coördinatie van Lineke Hardus met name te noemen.
In zijn verder beraadslagingen heeft de jury besloten aan het bestuur van de COC-afdeling Nijmegen voor de Burgemeester Dales Prijs 1999 voor te dragen:

Martin Koch

In hem bundelen zich persoonlijke inzet en het zoeken naar structurele oplossingen voor soms uitzichtloze kwesties, die allen direct gerelateerd kunnen worden aan het verwerkelijken van artikel 1 van de Grondwet e dat gedurende een zeer groot aantal jaren. De heer Koch paart vakmanschap aan betrokkenheid en hij is een toonbeeld van de actief maatschappelijk geëngageerde oudere. Zijn bezigheden in ondermeer de Stichting Noodfonds Vluchtelingen regio Nijmegen, de Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen, het Nijmeegs Stuurcomité voor Asielzoekers, het Multicultureel Platform plus het ook in individuele gevallen bieden van een open oor en huis maken hem in de ogen van de jury een waardig drager van de Burgemeester Dales Prijs 1999.

De jury bestond uit Thea Bekkers, Carla Rieter, Leo de Munk en Jan Roelofs en werd ambtelijk ondersteund door René van Soeren.

Nijmegen, 13 januari 1999
De jury , voor deze

Jan Th. A.E. Roelofs