Juryrapport BWN 2013

Juryrapport 18e Burgemeester Dales Prijs 25 janauri 2013

De bijdrage die de verschillende genomineerden van dit jaar leveren aan de realisatie van artikel één van onze grondwet waren bijzonder divers. Daardoor kwam de jury ook dit jaar weer te spreken over de intentie, over de aard, strekking en werking van de prijs, zoals de jury  dat zo eerder al eens treffend noemde. Willen we een aanmoedigingsprijs toe  kennen of juist jarenlange inspanning belonen? Ligt het zwaartepunt bij  tomeloze inzet of kijken we juist naar concrete resultaten? We constateerden dat het bij het gestalte geven aan artikel 1 van de grondwet niet enkel gaat om het borgen van non discriminatie tussen burgers onderling. Het vraagt ook, en wellicht steeds meer, om het veilig stellen van de rechten en positie van burgers tegenover een stringenter en minder flexibel wordende overheid. Een overheid die er is om de gelijkwaardige toegang tot voorzieningen binnen onze rechtsstaat te realiseren. Een overheid echter, die zelf vanwege bezuinigingen en verhardend beleid niet altijd aan onbedoelde uitsluiting van burgers lijkt te kunnen ontkomen. Op dat moment  dreigt het buiten spel zetten, discriminatie zo u wilt,  van de niet mondige, niet assertieve, kwetsbare burger. Het is lastig om je rechten te beschermen als je niet over de kennis, energie of middelen beschikt om deze gelijkheid op te eisen, concludeerde de jury.

De afgelopen jaren is de prijs veelal gegaan naar mensen of stichtingen die vooral de uitsluiting of achterstelling van burgers door burgers trachten te doorbreken. Dit jaar heeft de jury gekozen voor een andere vorm van inzet voor gelijkwaardige behandeling, voor een bredere interpretatie van ‘emancipatie van minderheden, gelijke behandeling van achterstelde groepen’. De laureaat van de Burgemeester Dalesprijs 2013 spant zich ondubbelzinnig en belangeloos in om  de uitsluiting en achterstelling van burgers door de overheid tegen te gaan. Zij brengt meer balans aan tussen de rechten van de individuele  burger enerzijds, en de rechten en positie van de overheid anderzijds. Ze zet haar kracht daar in, waar de gelijke toegang tot sociale zekerheid, één van de basisprincipes van onze rechtsstaat die tot uiting komt in artikel 1, in het gedrang is. Zo draagt zij wezenlijk bij aan de emancipatie en weerbaarheid van een groeiende groep mensen, die het risico lopen in onze samenleving langs de zijlijn te komen staan.

Stichting Belangenbehartiging Sociale Zekerheid BWN uit Nijmegen behartigt de belangen van individuen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking, op het zeer complexe terrein van sociale zekerheid, WAO  en zorg.  Afgelopen jaar heeft zij voor ruim 100 mensen beroeps- en bezwaarzaken gewonnen. Dat  is ruim 60% van de door haar gevoerde procedures,  en een bijzonder hoog succespercentage. Concreet betekent dit voor deze mensen bijvoorbeeld behoud of verkrijgen van een uitkering of zorg, wanneer men zelf geen inkomen meer kan verwerven of de zorg niet zelf kan betalen. Daarnaast beantwoordt het kleine team van professionals van BWN, en vooral een groot team van ervaringsdeskundige vrijwilligers via de  telefonische helpdesk 2500 a 3000 hulpvragen over regelingen en wetgeving. Ze begeleiden mensen bij hun gang naar de verzekeringsarts. Ze staan mensen adequaat bij, bij op handen zijnde  huisuitzetting, dreigende recidive detentie, of een imminente conflict  met de werkgevers. Ze zorgen dat mensen niet over het randje vallen en zetten hen weer in hun kracht.

Uit deze cijfers blijkt dat er helaas veel vraag is naar de hulp van Stichting BWN.  Uit de resultaten blijkt dat de stichting, door deze hulp te bieden, veel persoonlijke en vanuit juridisch oogpunt dus onnodige, drama’s weet te voorkomen. De inzet van de mensen van BWN verdient dan ook lof, aandacht en erkenning.

De jury adviseert unaniem de Burgemeester Dalesprijs 2013 toe te kennen aan stichting BWN, waarbij de vele vrijwilligers uitdrukkelijk delen in de eer.

De jury bestond dit jaar uit Gina Plaggenborg, Wim Keijzer, Jacques Splinter, Floris  Tas en Wieneke Mulder. Bart van Dam zorgde voor de secretariële ondersteuning.