Juryrapport Dalesprijs 2010

Onbekend maakt onbemind. En elke goede stelling moet omkeerbaar zijn. In dit geval zou dat mogen betekenen dat kennis bijdraagt aan de mogelijkheid tot beminnen. Deze oude wijsheid zorgt er dan voor dat vooroordelen geslecht moeten worden, dat kennis er voor kan zorgen dat mensen elkaar met meer respect bejegenen. En een andere wijsheid leert ons: Jong geleerd is oud gedaan. Daarvan uitgaande is de jury dan ook verheugd dat in het kader van het afstuderen een drietal studentes van de Opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming zij zich bezig gehouden hebben met een project dat zich richt op het ontwikkelen van een voorlichtingsmethodiek over homo- en biseksualiteit voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Gezien de eerder geciteerde oude zegswijzen mag men toch veronderstellen dat als jonge kinderen op een geëigende wijze voorgelicht worden over het genoemde onderwerp er in ieder geval een zaaibodem wordt gelegd waarop vooroordelen en mogelijk traditioneel bepaalde opvattingen niet welig kunnen gaan tieren. En dat draagt dan bij aan de realisering van artikel 1 van onze Grondwet dat luidt, -het zij nog maar eens herhaald-: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

De door de laureaten ontwikkelde methodiek houdt rekening met de leef- en belevingswereld van de doelgroep. Hun werk en inzet geven een praktisch invulling aan het gelijkheidsbeginsel dat in artikel 1 verankerd ligt. Het is dan ook zonder enig voorbehoud en in de gebruikelijke unanimiteit dat de jury aan het Bestuur van COC-Nijmegen voorstelt de Burgemeester Dalesprijs 2010 toe te kennen aan:

Anne van den Boogaard,  Evelien Muijs en Tanja van Ommen.

Deze oud-studentes geven nu als vrijwilligsters medewerking aan de uitvoering van het project en het verder verbreiden ervan. Niet alleen in de eerste lijn, maar ook in de tweede lijn door op opleidingen voor onderwijzers de methodiek te introduceren. De door het project gegenereerde publiciteit heeft als zodanig al een emancipatoir effect, een effect dat ook artikel 1 van de Grondwet beoogt. De prijs moet dan ook gezien worden als een stimulans voor het toepassen van deze methodiek, die speelsheid paart aan betrokkenheid, nieuwsgierigheid aan verwerking en emancipatie iets van alledag maakt.

De jury bestond dit jaar uit Wieneke Mulder, Carla Rieter, Wim Keijzer en Jan Roelofs en werd secretarieel ondersteund door Bart van Dam.

Namens de jury,

Jan Th.A.E. Roelofs

18 januari 2010